Croeso

Hen flog dyddiol am/o Asturias, gogledd Sbaen
Blog cada día desde Asturias en el idioma galés - ahora duerme
A dormant daily blog in Welsh from Asturias, northern Spain

Friday, 1 October 2010

Cartref Newydd i'r Blog

Ar ôl 8 mis a mwy, mae'r blog yma'n symud oherwydd ei bod yn awr yn amhosib lanlwytho lluniau o'm cyfrifiadur.
asturiasyngymraeg.wordpress.com

yw'r cyfeiriad newydd. Mae'r hen gofnodion i gyd i'w cael yna nawr.

Diolch i bawb sydd wedi bod yn darllen ac yn cyfrannu sylwadau - gobeithio y byddaf yn clywed oddi wrthych eto yn y lle newydd.
Byddaf yn dod yn ôl i'r hen flog yn weddol aml rhag ofn bod pobl wedi gadael sylwadau ar hen gofnodion.

Thursday, 30 September 2010

Diwylliant i Dwristiaid

Heddiw bydd Uvieu/Oviedo, prifddinas Asturias, yn cael gwybod a ydyw wedi mynd drwodd i'r rownd nesaf wrth geisio am y teitl 'Dinas Diwylliant Ewrop' yn 2016.
Mae dinasoedd eraill, efallai'n fwy adnabyddus fel San Sebastian gyda'i gŵyl ffilm, a Malaga gyda'i oriel Picasso, hefyd yn mynd o flaen y dewiswyr yn Madrid.
Mae 'na lot o bethau'n digwydd yn Oviedo, yn enwedig ym myd cerddoriaeth glasurol, ond fyddwn i ddim yn disgwyl ennill yn erbyn rheiny. Ond chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n gweld y cyfle i ehangu'r pethau mae Asturias yn cynnig i ymwelwyr; mae diwylliant, wedi'r cwbl, yn mynd mlaen rownd y flwyddyn ac yn gallu llenwi gwestyau pan fydd teuluoedd y traeth wedi hen fynd adre.  

Wednesday, 29 September 2010

Mynd i Forio

Rydym yn dechrau ar daith a allai fod yn hwy na'r disgwyl - fel arfer mae'n cymryd diwrnod a hanner i fynd o't tŷ i weld teulu yng Nghymru, a hynny wrth fynd yn y llong o Santander.
Ond y tro yma rydym yn teithio ar ddiwrnod streic gyffredinol, felly pwy a ŵyr faint gymerith inni gyrraedd y porthladd, heb sôn am ben draw Bae Vizcaya.
Mae'n anodd iawn hefyd gadael yr ardd (a'r traeth!) am bythefnos ond dyna sydd rhaid.
Bydd y blog yn parhau, serch hynny.

Tuesday, 28 September 2010

Rhyfeddodau'r Ardd

Heddiw pan es i lan i'r top i hôl ffa Ffrengig i ginio roedd na arogl hyfryd - blodau'r coed oren! Fel arfer mae nhw yn eu hanterth ym mis Mai, a dim ond y coed lemwn sy'n dangos blodau, ffrwythau bach a rhai aeddfed ar y pryd. Ond efallai bod yr orennau'n dysgu wrthyn nhw sut mae goroesi tywydd Asturias a defnyddio pob llygedyn o haul sy'n dod.
Rhyfeddod arall yw'r bwmpen Sisilaidd - y neidr. Mae'r planhigyn yma wedi dringo mewn i goeden cnau Ffrengig drws nesaf, a honno'n goeden weddol ifanc. Doeddwn i ddim yn hoffi ei gweld hi'n gwingo dan faich y squash anferth (dros metr o hyd), felly halais i'r gŵr i ddringo ar eu hôl nhw a thorri nhw lawr.
Dim lluniau eto - dwi ddim yn siŵr beth i wneud am hyn. Symud?

Monday, 27 September 2010

Haf Bach Mihangel

Haf bach Mihangel yw hi o ddifri gyda Gŵyl Mihangel Sant yn cael ei dathlu yn Ribadesella a'r tywydd yn dal yn fwyn. Mae sawl 'haf bach' neu veranito i'w cael yma: e.e. haf bach San Martin ym mis Hydref, ac un arall ym mis Mai sydd ddim ynghlwm wrth yr un sant.
Mae'r cnau yn disgyn yn gynnar - ond y ffigys yn aros yn las ac yn galed. Rhaid imi fynd lan i'r ardd mewn munud i hól betys arian, pŷs a phupur ar gyfer cinio heno. Mae'r pupurau'n ardderchog eleni; mae gen i obaith hyd yn oed coginio rhai yn y ffwrn, tynnu'r crwyn a'u cadw mewn jarrau. O'r blaen 'dyn ni erioed wedi'u cael nhw a digon o gnawd arnynt i wneud hynny.
Mae penllanw'r tomatos drosodd, ond maen nhw'n dal i ddod. Bydda'i ceisio gadael nhw ar y gangen cyhyd ag y galla'i, ond os na fydden nhw'n dechrau troi lliw mae gen i dric: casglu nhw mewn blwch, neu ddrôr, gyda banana. Dwi ddim yn gwybod pam, ond mae'n gymorth mawr at gael tomatos coch.  
Mae'n ddrwg gen i am y diffyg lluniau!

Sunday, 26 September 2010

Blog di-lun

Blog byr iawn heddiw - yn cwyno am Blogger. Mae google, sy bia fe, wedi newid y ffordd o lanlwytho lluniau. Fedra'i, na llawer un arall, ddim  ychwanegu ein lluniau ein hunain at ein blogs ein hunain.
Rwyf i wrthi yn ceisio cael y peth i weithio!

Saturday, 25 September 2010

Wedi Darllen 'Yn ôl i Leifior'?

Swyddog o'r mudiad undebol comiwnyddol yn galw am gymorth i sefydlu busnesau bach. Mae'n swnio'n rhyfedd i rywun sy'n gyfarwydd a'r gyfundrefn yng Nghymru, ond yma mae pethau'n wahanol.
Mae gweithwyr Sbaen yn gallu dewis un o dair undeb genedlaethol: dyw'r undebau ddim yn cynrychioli pobl sy'n gwneud yr un fath o waith, ond pobl sydd yn cefnogi mudiadau gwleidyddol. Oddi fewn, wrth gwrs, mae 'na adrannau ar gyfer glowyr, gweithwyr rheilffordd ac ati. Dim ond ers marwolaeth Franco y mae nhw wedi bod yn gyrff cyfreithlon.
Y fwyaf o lawr yw'r UGT (Undeb Gyffredinol y Gweithwyr), sydd â pherthynas meddyliol gyda'r PSOE (y Blaid Sosialaidd). Wedyn daw'r CC OO (Comisiynau'r Gweithwyr), y 'comiwnyddion', a llawer yn llai y CGT ( Cyd-ffederasiwn Gwaith Cyffredinol), a ddeilliodd o fudiad yr anarchwyr.   
Mae'r cyfan wedi dod at ei gilydd i drefnu'r streic gyffredinol ddydd Mercher nesaf,  felly mae na fwy o gyfarfodydd nag arfer a'r rheiny'n cael mwy o sylw gan y cyfryngau.
Neithiwr, beth bynnag, roedd arweinydd taleithiol y CC OO yn siarad yn lleol, a dyma fyrdwn ei araith:
Bod ardal ddwyreiniol Asturias yn 'cysgu' yn economaidd, yn dibynnu gormod ar arian y llywodraeth (!) a thwristiaeth.
Bod angen diwydiannau newydd - nid ffatrioedd ond cwmniau wedi'u gwreiddio yn y traddodiad amaethyddol, yn cynhyrchu bwydydd safonol, yn ddiwydiannau glân a chynaliadwy.
A doedd e ddim eisie gweld y llywodraeth yn chwarae mwy o ran na datblygu fframwaith (parciau busnes a thrafnidiaeth), ond am weld trigolion yr ardal yn sefydlu ac yn rheoli'r cwmniau newydd.
Beth wedodd e ddim oedd, na all hyn ddigwydd tra bod cymaint o bobl yn ymfudo wedi gadael coleg.